Tarieven en betalingsvoorwaarden

Offerte- en betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg Dental Talent

 1. Deze voorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in Dental Talent, hierna ook zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit
  van de behandelovereenkomst en deze worden ter hand gesteld bij het sluiten van de
  overeenkomst en zijn tevens terug te vinden op de website www.dentaltalent.nl.
 2. Dental Talent heeft een garantieregeling. De voorwaarden worden op verzoek
  toegezonden of zijn te vinden op onze site: www.dentaltalent.nl.
 3. De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in
  rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten
  geheel of gedeeltelijk kan declareren bij zijn zorgverzekeraar en/of deze kosten aan hem
  worden vergoed. De kosten worden berekend overeenkomstig de dan geldende
  tarievenlijst. Wijzigingen van de tarievenlijst worden voorbehouden.
 4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren
  af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener
  de gereserveerde tijd in rekening brengen. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in
  rekening wordt gebracht, gelden de volgende tarieven. Indien een afspraak door de
  zorgverlener wordt afgezegd of verzet of een afspraak later aanvangt dan het
  afgesproken tijdstip, geeft dat de patiënt geen recht op een compensatie.
 5. Een door Dental Talent afgegeven offerte of begroting is een schatting van de te
  verwachten kosten, gebaseerd op de indicatiestelling van de behandelaar. Voorafgaand
  aan iedere behandeling die een bedrag ter grootte van € 250,- of meer aan kosten met
  zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of
  digitaal een begroting verstrekt. De patiënt wordt geïnformeerd in geval van complicaties
  tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de
  begroting met meer dan 15% alsmede bij tussentijdse wijziging van de tarieven door
  Dental Talent. De voor een orthodontiebehandeling geschatte behandelduur is slechts
  informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot
  de zorgverlener te richten.
 7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door
  de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn
  behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft
  bevestigd dat hij de kosten voldoet. In de betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende
  gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
 8. Dental Talent draagt haar vorderingen over aan een of meerdere
  factoringmaatschappijen, hierna ook factoringmaatschappij genoemd. Dit bedrijf is
  gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. De patiënt is gehouden
  rechtstreeks aan de factoringmaatschappij te betalen.
 9. De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn
  geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de
  zorgverlener of de factoringmaatschappij laat betalen. Zorgverlener en de
  factoringmaatschappij hebben het recht om indien mogelijk de rekening geheel of
  gedeeltelijk rechtstreeks in te dienen bij de zorgverzekeraar, waarna de patiënt een
  eventuele eigen bijdrage met de zorgverzekeraar verrekent.
 10. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim
  zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt
  de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim. De patiënt
  ontvangt een betalingsherinnering.
 11. Indien de patiënt niet binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag nadat de
  betalingsherinnering bij hem bezorgd is, heeft betaald, is de zorgverlener en/of de
  factoringmaatschappij gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee
  te belasten en is de patiënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 12. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het
  innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De
  buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit vergoeding
  voor buitengerechtelijke incassokosten en bedragen tenminste € 40,-. Dental Talent
  en de factoringmaatschappij kunnen besluiten om in eerste instantie een lager bedrag in
  rekening te brengen. Over alle renten en kosten is BTW verschuldigd door de
  schuldenaar. Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, zoals
  bijvoorbeeld informatiekosten, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling
  buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de patiënt.
 13. Betaling door patiënt strekt in de eerste plaats in mindering van de incassokosten,
  vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag.
 14. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te
  schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de
  betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de
  spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 15. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht
  indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met
  opschorting van de betalingsverplichting. Ook vervalt de betalingsverplichting niet
  doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt
  om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
 16. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit
  de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.